вторник, 10 август 2010 г.

bulgarian polyphony - "high" singing from Satovcha, south-western Rhodopes

about bulgarian polyphony in english

The "high" singing is typical only for 2 villages in Bulgaria: Dolen and Satovcha. It is like the common bulgarian polyphonic singing in 2 groups performing antiphonally (the same melody is performed by each of the two groups, first by one and then by the other, usualy without pauses)

But here is a new element, a new 3 group singing "high": it sings a specific polyphonic melody (you can hear it at the beginning of the 1 video) taking some main word of the singing of the group which it accompanies and adding a shout... it makes the melody "high"


video 1

Пеене " на високо" е характерно само за две села в България: Долен и Сатовча (югозападни Родопи). То е както общото българско многогласно пеене нa две групи с отпяване (една и съща мелодия се пее от всяка от двете групи, като се редуват и обикновено се застъпват за няколко секунди)

Но тук идва един нов елемент, нова 3 група, която пее "високо": тя пее отделна специфична и също многогласна мелодия (можете да я чуете тук в началото на 1-то видео), като използва някоя от основните думи от куплета на групата, която съпровожда и добавя провикване ... Това прави мелодията "висока"
video2 (with children performance)Няма коментари: